مطالب اجتماعی و ....................................

  If you born poor it's not your mistake,

 But if you die poor it's your mistake!!!

Bill Gates 

اگر فقیر به دنیا بیایی خطا تو نیست،

اما اگر فقیر از دنیا بروی خطا تو است!


نوشته شده در چهارشنبه 11 آبان 1390 ساعت 06:39 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |

به روایت افسانه ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد.

او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی، شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت ها بود.

ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می رسید، بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد.

کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟

شیطان پاسخ داد: این نومیدی و افسردگی ست.

آن مرد با حیرت گفت: چرا این قدر گران است؟

شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: چون این مؤثرترین وسیله من است؛ هرگاه سایر ابزارم بی اثر می شود فقط با این وسیله می توانم در قلب انسان ها رخنه کنم و کاری را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی، دلسردی و اندوه وا دارم؛ می توانم با او هر آنچه می خواهم بکنم!

من این وسیله را در مورد تمامی انسان ها به کار برده ام؛ به همین دلیل این قدر کهنه است.


نوشته شده در پنجشنبه 5 آبان 1390 ساعت 07:32 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |

· 

·         

·         به روایت افسانه‌ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد
و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد.
او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی،
شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت‌طلبی و دیگر شرارت‌ها بود.

...ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می‌رسید، بهای گرانی داشت
و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد.

کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟
شیطان پاسخ داد: این نومیدی و افسردگی‌ست

آن مرد با حیرت گفت: چرا این قدر گران است؟

شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: چون این مؤثرترین وسیلة من است. هرگاه
سایر ابزارم بی‌اثر می‌شوند، فقط با این وسیله می‌توانم در قلب انسان‌ها رخنه
کنم و کاری را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی،
دلسردی و اندوه وا دارم، می‌توانم با او هر آنچه می‌خواهم بکنم..

من این وسیله را در مورد تمامی انسان‌ها به کار برده‌ام. به همین دلیل این قدر
کهنه است.

       


نوشته شده در یکشنبه 1 آبان 1390 ساعت 04:56 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |

·         ازآجیل سفره عیدچند پسته ی لال مانده است آنها که لب گشودندخورده شدند؛چون آنها که لال مانده اند، می شکنند. دندانساز راست می گفت: پسته لال ؛سکوت دندان شکن است !!!!!!!!!


نوشته شده در یکشنبه 1 آبان 1390 ساعت 04:51 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |

پرنده لب تنگ ماهی نشسته بود، به ماهی نگاه کرد و گفت: "سقف قفست شکسته، چرا پرواز نمی کنی؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟


نوشته شده در یکشنبه 1 آبان 1390 ساعت 04:47 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |


Design By : Pichak